Øygarden på Maihaugen. Garden har navnet sitt etter ødegardstiden etter svartedauden. Foto: Kåre Hosar/Maihaugen.

Sommeren er kommet til Øygarden. Foto: Maihaugen.

Foto: Mark Purnell / Maihaugen

Foto: Marte Kjernsholen / Maihaugen

Øygarden

Øygarden fra Skjåk ligger i lia ovenfor Bjørnstad. Garden er en middels stor gard, med nitten bygninger. Som på Bjørnstad er husa plassert rundt to tun, inntunet og uttunet. Det er et bratt terreng, som nok har vært bestemmende for at tunformen ikke er så klar som på Bjørnstad.

Sommerstua er det store våningshuset nederst på tunet. Huset er bygget omkring 1750. Der kan du oppleve gardslivet fra 1890-åra.
Vinterstua er en mindre bygning, der gardsfolket bodde på en tid av året da de var færre på garden. De kunne spare mye ved om de hadde mindre rom å varme opp. 

Kårbygningen er liten, og ligger øverst på tunet. Den var en periode brukt som bolig for en omgangsskolelærer.

Stabburet ligger midt på tunet, og skiller mellom inntun og uttun. Rundt uttunet ligger fjøs og stall, småkrøtterfjøs, låver og løer. I fjøset står senga til budeia. Hun arbeidet med dyra, og bodde også sammen med dem. I dette fjøset er det gjødselskjeller, slik at det var lettere å holde det rent enn de eldre fjøsene.

Noen bygninger ligger utenfor tunet. Det er smia, eldhuset og tørrstua. I disse husa ble det fyrt kraftig, og brannfaren gjorde at de ikke stod sammen med de andre husa på garden. Kvernhuset ligget et godt stykke fra garden. Det var avhengig av en bekk med god vannføring.

 

  • Folket på garden var dyktige håndverkere, og det er flere synlige spor på dette.
  • Både sommer- og vinterstua har begge uvanlig fine smijernsbeslag på dørene, laget av brukeren på garden, Kristen Rasmussen Øygard.
  • Inventaret i Vinterstua er laget av Rolf Kristensen Øygard (1747-1809). han var både dyktig tømmermann, snekker, smed og treskjærer.