Bilde av brev
Foto: Ukjent/ Maihaugen

Innlandsarkiva

Innlandsarkiva avd. Maihaugen er bevaringsinstitusjon som bevarer og formidler historiske privatarkiv fra kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Privatarkiver er en betegnelse for arkiver som er skapt i privat sektor slik som bedriftsarkiver, organisasjonsarkiver, personarkiver og legatsarkiver, samt arkiv fra institusjoner.

Innlandsarkiva

Innlandsarkiva avd. Maihaugen er bevaringsinstitusjon som bevarer og formidler historiske privatarkiv fra kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Privatarkiver er en betegnelse for arkiver som er skapt i privat sektor slik som bedriftsarkiver, organisasjonsarkiver, personarkiver og legatsarkiver, samt arkiv fra institusjoner.

Innlandsarkiva, tidligere Opplandsarkivet

Det som tidligere het Opplandsarkivet har endret navn og vokst i omfang - både geografisk og i antall medlemmer. 
Innlandsarkiva er et samarbeidstiltak om privatarkiv mellom Innlandet fylkeskommune og følgende museer i Innlandet: Anno Museum, Gudbrandsdalsmusea, Mjøsmuseet, Norsk Vegmuseum, Randsfjordmuseet, Stiftelsen Lillehammer Museum og Valdresmusea. 
Formålet med nettverket er å styrke arkivene og arkivarenes arbeid. Nettverket har lange tradisjoner som går tilbake til 1981, og er per 2023 unikt i sin oppbygning og historikk på nasjonalt plan. I 2021 ble boken Opplandsarkivet – Privatarkiv i 40 år. utgitt. 

Relevans

Privatarkiv kan bestå av samlinger av organiserte papir- og elektroniske dokumenter som rapporter, korrespondanse og regnskap, men også foto og lydmateriale som intervjuer eller musikkspor. Dette er fra bedrifter, foreninger og privatpersoner som har en historisk verdi for sin samtid og fremtidige generasjoner. 
Privatarkivene ivaretas hos de ulike museene på samfunnets vegne, og er tilgjengelig for befolkningen i den grad personvernloven tillater. De fleste arkivene er tilgjengelig for forskning. Noen få er med klausul, dvs de har begrenset innsyn. Begrensing i innsyn følger norsk lovverk og de avtaler med arkivskaper som inngås ved avlevering av arkivet. Et arkiv kan ha begrenset innsyn pga personvernet eller av bedriftshensyn. Innlandsarkiva avd. Maihaugen sikrer da arkivet inntil materialet er tilgjengelig for forskning.

Hva med ditt arkiv?

Museene har et samfunnsansvar for å dokumentere tidens ånd, og det er ønskelig å bevare arkiver etter dagens bedrifter, foreninger og privatpersoner. 
Sitter du på arkiv som kan være relevant? Har du spørsmål? Ta kontakt per e-post. Se listen under for å finne museet i din region. 

Kontaktinformasjon

Anno Museum: 
post@annomuseum.no 

Gudbrandsdalsmusea: 
post@gudbrandsdalsmusea.no 

Mjøsmuseet:
post@mjosmuseet.no

Norsk Vegmuseum: 
vegmuseum@vegvesen.no

Randsfjordmuseet: 
post@randsfjordmuseet.no

Stiftelsen Lillehammer Museum:
post@lillehammermuseum.no

Valdresmusea:
info@valdresmusea.no

Leder og koordinator for Innlandsarkiva er Gunn Idun Gaardløs Hammer:
post@innlandsarkiva.no   Tlf.: 48 04 26 62

 

Åpningstider for arkivet ved Maihaugen/Opening hours for the archive at Maihaugen

Arkivet ved Maihaugen er åpent for publikum, men kun etter avtale. Ta kontakt på epost eller telefon.
Open by appointment only. Please contact us by email or phone.
Innlandsarkiva avd. Maihaugen
Maihaugveien 1
2609 Lillehammer
Telefon / Phone: (+47) 95462026
E-post / E-mail: oppark@maihaugen.no
Du finner oss i sceneinngangen i hovedbygningen på Maihaugen. Arkivet er avmerket på kartet.