Skole og barnehage

I Kunnskapsløftet  2020 står det at innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet. 

Det å se norsk språk og kultur i et historisk og nasjonalt perspektiv kan gi elevene innsikt og forståelse for det samfunnet de er en del av.

Gjennom alle tider har det norske samfunnet blitt påvirket av ulike strømninger og kulturtradisjoner. I en tid der befolkningen er mer sammensatt enn noen gang, og der verden knyttes tettere sammen, blir språkkunnskaper og kulturforståelse stadig viktigere. Skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet, gjøre elevene trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og åpne dører mot verden og framtiden.

Felles referanserammer er viktig for den enkeltes tilhørighet til samfunnet. Dette skaper samhold og forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og i en historisk sammenheng. En felles ramme gir og skal gi rom for mangfold, og elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser. De erfaringene elevene får i møte med ulike kulturuttrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet. Et godt samfunn er tuftet på et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Vi mener at en tur til et av våre museum, og deltagelse i våre skoleopplegg der vil bidra til denne måloppnåelsen.
Husk at du som lærer har metodefrihet, og at et museumsbesøk, kan inngå som oppstart, fordypning eller repetisjon på din egne undervisningsopplegg.

Museumsbesøk bookes via onlinebooking.