Kulturlandskap

Kulturlandskap viser forholdet mellom mennesker og naturen. På Maihaugen kan du se hvordan mennesker til alle tider har formet landskapet rundt seg.  

Maihaugen har arbeidet bevisst med kulturlandskapet og deltar blant annet i organisert bevaringsarbeid for truede husdyrraser i Norge. På museet gir dette arbeidet mulighet for å illustrere det lokale husdyrholdet, og vi får vist frem hvordan husdyrene former landskapet.

Samtidig viser vi hvordan mennesker til alle tider har formet landskapet rundt seg. Beiting, lauving, slått og hogst skapte særegne kulturlandskap som er i ferd med å forsvinne i dagens moderne jordbruk. Derfor tar Maihaugen ikke bare vare på hus og gjenstander. Også vekster og husdyrraser som var vanlige i Gudbrandsdalen, finnes på museet. Det er et viktig bevaringsarbeid, sammen med utøving av tradisjonelle jordbruksmetoder.

Kulturlandskapet preges også av hvordan jordene skiller mellom beitemark og dyrket mark med åker og eng. Hvordan veier legges i landskapet er også en del av kulturlandskapet, og det samme med de ulike gjerdetypene som skigard og steingjerder.