Foto: Camilla Damgård/Maihaugen.

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 2. april 1987, og ble sist endret på årsmøtet 15. mars 2017.

Boden til venneforeningen til Maihaugen under julemarkedet på Maihaugen på Lillehammer.

Medlemsboden til venneforeningen under julemarkedet. Foto: Jørgen Skaug. 

§1 Navn

Foreningens navn er De Sandvigske Samlingers Venner.

§2. Formål

Foreningens formål er å arbeide til fremme av Stiftelsen Lillehammer Museum / Maihaugen. Foreningens sete er i Lillehammer.

§3 Medlemskap

Foreningen tar opp livsvarige og årsbetalende medlemmer. Både enkeltpersoner og ektepar/samboende (kalt familiemedlemskap) kan være årsbetalende medlemmer. Medlemmer som ønsker det, kan betale høyere kontingent enn fastsatt.
Æresmedlemmer kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret. Æresmedlemmer har samme rettigheter som vanlige medlemmer, men er fritatt for kontingent.
Alle foreningens medlemmer har møterett på årsmøtet i De Sandvigske Samlingers Venner.
Ved avstemminger har møtende enkeltmedlemmer én stemme og familiemedlemskap har én stemme som avgis ved ett av familiens medlemmer.
Ingen kan stemme ved fullmektig.

§4 Medlemskontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Denne myndighet kan ved vedtak delegeres til styret.

§5. Styret

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. 5 av medlemmene og 2 varamedlemmer velges av årsmøtet. Ett styremedlem oppnevnes av styret for Stiftelsen Lillehammer museum. Stiftelsen Lillehammer Museums direktør har i tillegg fast plass i styret.

§6. Valg – styreperiode

Lederen velges for 1 år om gangen. 
Årsmøtet velger hvert år 2 medlemmer til styret for en toårsperiode, og 2 varamedlemmer  velges for 1 år.
Hvert år velger årsmøtet en valgkomité på 3 medlemmer.
Ingen kan være styremedlem/vararmedlem mer enn 6 år sammenhengende.  
Den som  velges til leder, kan likevel sitte i 2 år ut over dette, slik at samlet sammenhengende  funksjonstid som styremedlem/varamedlem og leder blir inntil 8 år.

§7 Styrets funksjon

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Styret velger selv nestleder og oppnevner selv sekretær og kasserer.
Styret oppnevner hvert annet år, før 1. januar, ett medlem samt ett varamedlem til styret i Stiftelsen Lillehammer Museum for en toårsperiode.

§8. Årsmøtet

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 14 dagers varsel i  distriktets aviser.  Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være kommet til styret en  uke i forveien.

Årsmøtets dagsorden er:
1. Årsmelding.
2. Regnskap og revisjonsberetning.
3. Fastsetting av kontingent, eventuelt delegasjonsvedtak i hht §4.
4. Behandling av innsendte forslag.
5. Valg av styrets leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
6. Valg av revisor
7. Valg av medlemmer til valgkomité.
8. 8. Presentasjon av status og planer for Stiftelsen Lillehammer Museum/Maihaugen.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/5 av foreningens medlemmer krever  det.

§9. Årsmøtets myndighet

Årsmøtet avgjør alle saker, unntatt vedtektsendringer, med alminnelig flertall. Ved  stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de møtende, stemmeberettigede medlemmer.
Avstemminger skal være skriftlige hvis minst 10-ti møtende, stemmeberettigede medlemmer krever det.

§10. Økonomi/regnskap

Foreningens regnskapsår starter 1.januar og slutter 31.desember.  Regnskapet skal inneholde  resultatregnskap og balanse, og gjøres tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før  årsmøtet.
Regnskapet med revisjonsberetning for siste regnskapsår skal legges fram på årsmøtet for  godkjennelse.

§11. Oppløsning

Eventuell oppløsning av foreningen skjer på årsmøtet og krever 3/4 flertall av foreningens  medlemmer.  Dersom færre enn 3/4 av foreningens medlemmer møter på årsmøtet, kan det  med 2 måneders varsel, som skal sendes medlemmene, innkalles til ekstraordinært årsmøte,  og oppløsning kan da vedtas med 3/4 flertall av de møtende, stemmeberettigede medlemmer.  Foreningens  kapital og øvrige eiendeler overføres ved oppløsning til Stiftelsen Lillehammer Museum.

(Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 2.april 1987, og endret siste gang på årsmøtet 15.mars 2017.)